ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสแบบรวมชนิดเกรอะกรองเติมอากาศ ทรงกลม รุ่น PT-FB1000

ชื่อรุ่น PT-FB1000

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มาตรฐาน มอก. 435-2548 ตัวมีความ

แข็งแรง ทนทาน การใช้งานถังบำบัดแบบนี้จะทำให้น้ำมีความใสสะอาดขึ้น สามารถช่วยลดกลิ่นได้

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกสิ่งปฏิกูลแยกตะกอนของเสียที่มีขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็กออกจากกัน ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดในช่องเกรอะนี้ก็จะไหลไปสู่ช่องที่สองเพื่อผ่านการบำบัดต่อไป

 1. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศเป็นการบำบัดน้ำเสียต่อจาก

ขั้นตอนการเกรอะ ได้มีการใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายของเสีย ซึ่งมีเดียจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และมีการบำบัดไปพร้อมๆกัน โดยมีการใช้ระบบการเติมอากาศเข้าไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำช่วยทำให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนได้น้ำที่มีความสะอาด ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

[table id=13 /]

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  • มีเดีย
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์
  • ข้อต่ออ่อนและสายรัดลวดสลิง
  • ฝาปิด ABS

มีเดีย ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

คำอธิบาย

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มาตรฐาน มอก. 435-2548 ตัวมีความ

แข็งแรง ทนทาน การใช้งานถังบำบัดแบบนี้จะทำให้น้ำมีความใสสะอาดขึ้น สามารถช่วยลดกลิ่นได้

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกสิ่งปฏิกูลแยกตะกอนของเสียที่มีขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็กออกจากกัน ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดในช่องเกรอะนี้ก็จะไหลไปสู่ช่องที่สองเพื่อผ่านการบำบัดต่อไป

 1. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศเป็นการบำบัดน้ำเสียต่อจาก

ขั้นตอนการเกรอะ ได้มีการใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายของเสีย ซึ่งมีเดียจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และมีการบำบัดไปพร้อมๆกัน โดยมีการใช้ระบบการเติมอากาศเข้าไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำช่วยทำให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนได้น้ำที่มีความสะอาด ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม