DOS ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศไฟเบอร์กลาส ทรงกลม

  • ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศไฟเบอร์กลาส ทรงกลม โดยที่ตัวถังทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ( Fiber Glass )
  • แข็งแรงและได้มาตราฐาน มอก.435-2548

ภายในตัวถังบำบัดจะมีช่องแบ่งกั้นภายในแยกเป็น 2 ช่อง เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียโดยช่องแรกของถังบำบัดจะเป็น ช่องเกรอะมีไว้สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นตะกอนขนาดใหญ่ และเล็กที่เข้ามาในขั้นตอนแรกออกก่อน จาก นั้นน้ำเสียจากช่องแรกจะไหลมาบำบัดต่อยังช่องที่สองเป็นช่องกรองแบบเติมอากาศซึ่งใช้มีเดีย และหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดย เป็นจุลินทรีย์ประเภทใช้อากาศ ( AEROBIC BACTERIA )

จุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในน้ำเสีย พร้อมกับใช้เครื่องเติมอากาศ (AIR BLOWER )  โดยอากาศจะเข้าไปตาม

ท่อลมในระบบถังบำบัดเพื่อเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพใน การบำบัดสิ่งปฏิกูลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้น้ำที่มีค่ามาตราฐานก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

คำอธิบาย

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศไฟเบอร์กลาส ทรงกลม โดยที่ตัวถังทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ( Fiber Glass ) ที่แข็งแรงและได้มาตราฐาน มอก.435-2548 ซึ่งภายในตัวถังบำบัดจะมีช่องแบ่งกั้นภายในแยกเป็น 2 ช่อง เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียโดยช่องแรกของถังบำบัดจะเป็นช่องเกรอะมีไว้สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นตะกอนขนาดใหญ่ และเล็กที่เข้ามาในขั้นตอนแรกออกก่อน จากนั้นน้ำเสียจากช่องแรกจะไหลมาบำบัดต่อยังช่องที่สองเป็นช่องกรองแบบเติมอากาศซึ่งใช้มีเดีย และหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยเป็น จุลินทรีย์ประเภทใช้อากาศ ( AEROBIC BACTERIA )

ซึ่งจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในน้ำเสีย พร้อมกับใช้เครื่องเติมอากาศ (AIR BLOWER ) โดยอากาศจะเข้าไปตามท่อลมในระบบถังบำบัดเพื่อเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพในการบำบัดสิ่งปฏิกูลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้น้ำที่มีค่ามาตราฐานก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ